Politiets Bowlingklub

Mødereferat fra bestyrelsesmøde hos Lena.

Tid: Torsdag den 05 01 23 kl 1700.

Til stede:
Mette Leiling, Formand
Henriette Rasmussen, næstformand
Lena Dahl, kasserer
Preben Kristensen, sekretær
Leon Hansen, spilleudvalgsformand
Rene Petersen, med på Team.

Afbud:
Ingen.


Mette indledte mødet med at underrette om, at der er møde i PI, Kbhvn. med de forskellige afdelinger den 13 januar 2023, hvorfor vores årsberetning skal være klar inden da. Mette skriver.
Hun har været til møde i ”tænketanken” om den fremtidige turneringsstruktur for damebowling. Mette vil holde møde med vores damer og høre deres mening inden næste møde i ”tænketanken”.
Ny lokalplan er under udarbejdelse men endnu ikke godkendt. Hvis den godkendes vil hele butikscentret incl. bowlinghallen skulle nedrives og der skal bygges boliger og p-hus på området.. Leon har talt med Rene i Grøndal og der er ledige baner tirsdage mellem kl 17 og 1900 og det er til væsentligt lavere baneleje end i Glostrup. Mette undersøger mht. Rødovre.


Henriette, som ansvarlig for udlevering af spillertrøjer, oplyste, at vi har masser på lager.


Leon – Licenser til alle vore medlemmer – 38 – er modtaget. Roste damespillerne for at reflektere meget hurtigt på de udsendte skemaer over kampe i første halvår af 2023. hvorimod herrerne er meget mere sløve. Der mangler stadig nogle, som han og Susanne ikke hørt fra.


Lena: Tilskud fra KPI er faldet med 25.000 kr til 100.000 kr. Men vores økonomi er fortsat ok.


reben – ikke noget.


Rene taler med Pernille om kommende madplan.


Dommervagter: Et medlem er ikke dukket op til at tage sin vagt og der er ikke den store tilfredshed med fordelingen af dommervagter. Belønningen for dommervagter vil fortsat være som anført i referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Iht. vore vedtægter er ethvert medlem forpligtet til at tage en eller anden opgave på sig herunder bl.a. dommervagter. Disse opgaver kunne f.eks være
⦁Kamppenge til sit hold
⦁Administrere ”Lodtrækningsnøgler” til træning.
⦁Ansvarlig for spillerbluser.
⦁Dommervagter
⦁Madlistebestyrer
⦁Ansvarlig for medlemslisten – rette til- og afgang.
⦁Festudvalg.

Vi kom ikke frem til nogen konklusion og ovennævnte er kun eksempler. Der kan være flere emner, der kan varetages af et eller flere

medlemmer.


Vedtægter: Ændring af vore vedtægter blev drøftet. – Bestyrelsen vil se på dette til næste bestyrelsesmøde.


Klubmesterskab og jubilæumsfest: Klubben har 40 års stiftelsesjubilæum den 06 04 23, hvorfor vi blev enige om at slå klubmesterskabet og jubilæumsfesten sammen - foreslået til afholdelse den 29 04 23. – Leon ansvarlig for at finde passende sted til festen.. (Klubmesterskabet skal jfr. vore vedtægter afholdes i enten maj eller juni, hvorfor netop dette punkt vil komme med som ændringsforslag til vore vedtægter).


Eventuelt: Lenas sammenkogte ret blev nydt af alle – undtagen Rene på Team. (Han gik glip af noget godt).
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 14 02 23 kl1800.


Referent:
Preben

Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2022

Referat

Bestyrelsesmøde PI Bowling

Tirsdag d. 8. november 2022. kl. 18.00

Deltagere: Mette, Lena, Henry, Rene    Afbud: Leon, Preben, Stine

Orientering fra Store PI bestyrelsesmøde

Orientering fra bestyrelsens medlemmer

Hvornår holder vi næste afdelingsmøde

Næste bestyrelsesmøde

 • 10/1-2023
 • Evt.     Stine har desværre set sig nødsaget til at melde sig ud, så René har overtaget hendes plads.

Referat af bestyrelsesmøde 20.sep. 2022

Politiets Bowlingklub

Mødereferat fra bestyrelsesmøde i Glostrup Bowlingcenter.

Tid: Tirsdag den 20 09 22 kl 1800.

Til stede:
Mette Leiling, Formand
Henriette Rasmussen, næstformand
Lena Dahl, kasserer
Preben Kristensen, sekretær
Leon Hansen, spilleudvalgsformand
Rene Petersen, suppleant

Afbud:
Stine Melchiorsen, betyrelsesmedlem

Mette indledte mødet med at underrette om, at der er møde i PI med de forskellige afdelinger i
København, den 06 10 22 kl 1700, hvor hun deltager.
Hun forespurgte til liste for Dommervagter. Stine er ansvarlig og Mette vil kontakte Stine for at få
lagt en vagtliste på vor hjemmeside.
Der er kommet nye retningslinjer for ”snorebowling”. De vil også blive lagt på hjemmesiden.
Mette foreslog, at vi inviterede alle ”politier” til en introduktionsaften til vor dejlige bowlingsport.
Hun vil vende det på ovennævnte møde i PI.
DBwF vil nedsætte en tænketank med henblik på at komme med et oplæg til ny turneringsform
for damebowling. – Mette deltager i denne tænketank.
Henriette er ansvarlig for udlevering af spilletrøjer – (har hun lige fundet ud af) – og når en spiller
ønsker en ny trøje koster de kr 150,- som afregnes med kassereren.

Leon – intet specielt. Holdene kører og der har været fuldt hold hver gang – om end med lidt
omrokeringer.
Preben – efterlyste nyt fra det nedsatte aktivitetsudvalg bestående af Mads F., Stine og Rene. –
De skal blandt andet komme med oplæg til vor træningssituation. Rene lovede at de vil komme
med oplæg snarest.
Rene – henviser til stigningen på kr 20,00 på mad og henviser til madplanen, som vil blive lagt på
vor hjemmeside. Der skal fortsat være minimum 12 deltagere i spisningen for at den kan
gennemføres.
Lena – vendte, hvorvidt der skal indkaldes til en kommende stationsturnering. Mette vil vende
dette emne på mødet i PI. – Vi ønsker – hvis der skal indkaldes til en sådan, at vi får navnene mv.
til kontaktpersonerne til PI i de forskellige afdelinger og stationer. – Hun anmodede ligeledes om
retningslinjer for optagelse af nye medlemmer i klubben. – Rene kommer med et udkast til oplæg
til næste bestyrelsesmøde.
Eventuelt:
Der er klubmøde tirsdag den 27 09 22 umiddelbart efter træning. – Her vil vi blandt høre
medlemmernes holdning til, hvorvidt vort klubmesterskab skal afholdes på en træningsaften eller
som et lørdagsarrangement.
Julearrangement vil blive afholdt tirsdag den 13 12 22 i Glostrup Bowlingcenter. – Spilleudvalget
er ansvarlig.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 25 10 22.(Forslag fra Mette)

Referent:
Preben

Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2022

Politiets Bowlingklub.

Mødereferat fra bestyrelsesmøde i Glostrup Bowlingcenter.

 

Tid:                             Tirsdag den 03 05 22 kl. 1815.

Til stede:

Mette Leiling, Formand, Henriette Rasmussen, næstformand Lena Dahl, kasserer, Preben Kristensen, sekretær (fraværende), Leon Hansen, spilleudvalgsformand, Stine Melchiorsen, bestyrelsesmedlem (fraværende), Rene Petersen, suppleant (sekretær).


Dagens bestyrelsesmøde gik mest på at forberede sig til efterfølgende medlemsmøde, hvorfor dette referat er en sammenblanding af bestyrelsesmøde og medlemsmøde   Mette fortæller at vores nye bluser er klar om en uge. Der er bestyrelsesmøde i store PI den 20. maj og Mette vil tage en fridag fra arbejde for at kunne deltage, men håber fremover at der også er andre der kan deltage i disse møder. Vi skal blive bedre til at fortælle vores historier på vores eget internet. (Det glemte vi vist at sige til medlemsmødet) Mette fortæller også at Udviklingsteamet hos Bowlingforbundet virker til at være meget aktive og anbefaler at vi alle går ind og kikker på forbundets hjemmeside for at se hvilke aktiviteter de har gang i. Der er bestilt mad til klubmesterskabet og vi vil spille på en anden profil end den der til dagligt. Profilen bliver bestemt i sidste øjeblik, så der ikke er nogen der kan smugtræne på den. Leon har medaljer til damernes 2. hold På medlemsmødet fortæller Leon om alle holdenes placeringer Da damernes 1. hold spiller på liga olier og 2. holdet spiller på husolier giver det visse udfordringer mht. udtagelse af spillere mellem de to hold. Spilleudvalget vil tage det med i sine overvejelser når de udtager hold. Aktivitetsudvalget, som indtil videre består af Stine og Rene bliver udvidet med en udenfor bestyrelsen og Mads Frørup meldte sig til dette. På bestyrelsesmødet diskuterede vi om vi giver tilskud til 3 biler ved udekampe uden for København, men det blev afvist. Holdene må finde en større bil, eller dele det tilskud de får beregnet på 2 biler. Vi spillede koncentrations bowling og Helle Hornbæk og Daniella vandt hver en flaske vin.

Næste bestyrelses møde:

Tirsdag den 17 05 22 kl. 1830, Glostrup Bowlingcenter. 

 

Referent:

Rene

Referat af bestyrelsesmødet 5. april 2022

Politiets Bowlingklub.

 Mødereferat fra bestyrelsesmøde i Glostrup Bowlingcenter.

 

Tid:                             Tirsdag den 05 04 22 kl 1830.

Til stede:

Mette Leiling, Formand, Henriette Rasmussen, næstformand Lena Dahl, kasserer, Preben Kristensen, sekretær, Leon Hansen, spilleudvalgsformand, Stine Melchiorsen, bestyrelsesmedlem, Rene Petersen, suppleant.Mette indledte mødet med at takke for valget og ønskede for os – og klubben – et godt klubår med vægt på det positive og ”hygge”.

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.

Der er ingen dagsorden til dette møde, men aftalt at Mette udsender dagsorden for bestyrelsesmøderne i god tid inden mødet således bestyrelsesmedlemmerne evnt.  kan tilføje nye punkter. Besluttet at der holdes bestyrelsesmøder den 3.tirsdag i måneden dog undtaget månederne juni, juli og august.

De opgaver, der skal løses i klubben, blev gennemgået og der vil blive lavet en ny liste som bliver lagt ud på vor hjemmeside således alle medlemmer til enhver tid kan se, hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver i klubben.

Der blev drøftet vor situation nu, hvor vi står uden træner. Der kom nogle ideer, som der bliver arbejdet videre med.

Stine kom med et forslag til et aktivitetsudvalg, som kunne komme med forslag til optimering af vore træningsaftener. Forslaget blev positivt modtaget og der arbejdes videre med dette.

Mette har fået prøver og priser på nye trøjer fra firmaet Hoffmann. – Trøjepris incl. tryk var efter bestyrelsens opfattelse i overkanten, hvorfor Mette vil indhente alternativt tilbud.

Når et hold har haft en kamp udenfor Hovedstadsområdet, kan der gives kilometerrefusion for 2 biler. – Afstanden regnes fra Glostrup Bowlingcenter og til pgl. sted. I dag gives der kr 2,50, men grundet de meget forhøjede brændstofpriser sættes dette beløb nu op til kr 3,00 pr. kilometer.

 

Næste møde:

Tirsdag den 03 05 22 kl 1815, Glostrup Bowlingcenter.

 

 

Referent:

Preben

Referat af bestyrelsesmødet 15. februar 2022

Bestyrelsesmøde februar 2022
Afholdt tirsdag den 15. februar 2022, Glostrup Bowling Center

 

Deltagere:

Formand

Stine Melchiorsen

Til stede

Dagens referent

Næstformand

Mette Leiling

Til stede


Bestyrelsesmedlem

Pia Bendt

Til stede


Bestyrelsesmedlem

Leon Hansen

Til stede


Kasserer

Lena Dahl

Til stede


Sekretær

Anne Bech

Ikke til stede


Suppleant

René Petersen

Til stede


 

Dagsorden

1.  Nyt fra Store PI (STINE)

1a. Generalforsamling for store PI den 3. marts 2022. Der er sidste tilmelding den 17.              februar 2022.


1b. Sommerfest for alle i store PI den 18. juni 2022. Der kommer mere info senere.

1c. Fødselsdagsfrokost er flyttet til den 20. maj. Det er typisk formanden der deltagere i dette arrangement, da det normalt hænger sammen med årets første bestyrelsesmøde.

1d. Store PI kommer potentielt set til at skære i tilskuddet til afdelingen, hvis ikke afdelingen leverer nogle artikler til foreningens blad, Politiidræt. Derfor vil dette punkt blive taget op i forbindelse generalforsamlingen den 29. marts, så alle medlemmer er opmærksomme på det.

 

2.       Manglende referater (LENA)

På hjemmesiden mangler der at bliver lagt referater op fra følgende bestyrelsesmøder:
17. maj 2021
3. august 2021
30. november 2021
Det sørger Anne og Stine sørger for at de bliver lagt op på hjemmesiden.

 

3.       Opdatering af hjemmeside

LENA: Der manglede at blive lagt en liste op over det dommervagter, som var udstående i sæsonen. Den er lagt op nu. Hjemmesiden skal opdateres med den slags, så medlemmerne har mulighed for at slå op, hvis man ønsker at bytte.
STINE: Der er tidligere blevet sendt en mail ud, hvor medlemmerne er blevet bedt om at kontakte Pia, hvis der var ændringer. Men det er fint at have begge steder.

Hertil blev det diskuteret om det bør overvejes, at lave en facebook-side, som kan supplere hjemmesiden med flere sociale indspark. Måske gøre det nemmere for medlemmer at lægge billeder eller gode historier op.

 

4.       Pokaler mv. er placeret i skab til opbevaring

Lars Jacobsen har været forbi med diverse pokaler og andre ”minder”. Der er blevet lejet et skab i hallen til at opbevare denne slags. Skabet kan i princippet tilgås af alle medlemmerne, spørg en i bestyrelsen efter skabsnummer.

 

5.       Flytning af penge fra sprogforbund (LENA)

Klubben er, af Sprogforbundet, blevet tilbudt at få 3 % provision, hvis vi flytter vores indestående fra Sprogforbundet til en anden bank. Her blev det diskuteret, om det kan betale sig ift. negative renter.
Lena undersøger hvor meget vi betaler i negative renter hos Danske Bank på nuværende tidspunkt, og hvilken økonomisk konsekvens det ville få at flytte pengene.

 

6.       Regnskab

Lena gennemgik det foreløbige regnskab, bl.a. med bemærkning, at vi fra 2022 bliver skåret i tilskud fra 150 t.kr. til 125 t.kr., hvilket ikke påvirker regnskabet for 2021. Hertil er praksis i udbetaling af særkontinget ændret, således at 4. kvartal først udbetales i januar 2022. Afdelingen er af Store PI blevet instrueret i ikke at madtage periodiseringen af denne indtægt. Af denne grund, er særkontingentet t.kr. 18,9 lavere end 2020. Resten af nedgangen i særkontingent skyldes medlemsnedgang. Regnskabet vil blive offentliggjort ved generalforsamlingen den 29. marts 2022.  

 

7.       Trøjer

7a. I forhold til de gamle trøjer, blev der snak om, hvorvidt vi skulle give dem væk eller sælge dem for billige penge. Der blev ikke taget en beslutning, før vi kender økonomien i køb af nye trøjer.

 

7b. Mette fremlagde trøjeprøver i flere forskellige typer og størrelser. I den forbindelse, gik spørgsmålet på, om en sort stribe på trøjen kan have konsekvenser i en kamp, ift. bøde. Dette undersøger Stine nærmere.
Herudover var bestyrelsen interesseret i, hvor længe den specifikke model haves hos udbyderen. Hvis der ikke kan garanteres en længere periode, er det ikke dér vi ønsker at bestille. Mette undersøger nærmere.

8.       Indkaldelse til generalforsamling

Udkast til indkaldelse af generalforsamling blev gennemgået, for ønske om genvalg hos de relevante personer. Alle undtaget formanden ønsker genvalg. Der afventes svar fra Pia.

Beslutninger på mødet:

Ingen

Opgaver frem mod næste bestyrelsesmøde:

Mette: Undersøg om trøjen med stribe eren standardvare hos udbyderen.
Stine: Undersøg om det potentielt kan give bøde at stille op med en blanding af gamle og nye trøjer. 
Indkald til generalforsamling, når Pia har svaret ang. genvalg.
Lena: Undersøg størrelsen af negative renter i Danske Bank. Hvilken konsekvens vil det få at flytte indestående hos Sprogforbundet til Danske Bank?
Anne: Indsend referater fra bestyrelsesmøder til Lena, så hun kan lægge dem op på hjemmesiden.

Referat af PI-Kbh's bestyrelsesmøde 7. februar 2022

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 7. februar 2022 kl. 13.00 på Teams

Mødedeltagere:
Formand Gunnar Nørager - GN
Næstformand Claus Hansen - CH
Kasserer Kristian Kjær Jensen - KKJ
FU – medlem Ea Busch Nielsen - EBN
Badmintonafdelingen v/Nikolaj Kjærsgaard
Bordtennisafdelingen v/Poul-Erik Sloth
Bowlingafdelingen v/Stine Melchiorsen
BJJ v/Patrick Seremet
Cykelafdelingen v/Johannes Risbjerg
Dykkerafdelingen v/Morten Rasmussen
Floorballafdelingen v/Lasse Kallehauge Afbud – skrevet et indlæg
Fodboldafdelingen v/Julie Jørgensen
Golfafdelingen v/Dan Berthelin
Gymnastikafdelingen v/Rasmus Agerskov Schultz
Judoafdelingen v/Morten Bollesen
Motionsafdelingen v/Mikael Bork
Orienteringsafdelingen v/Jan Kofoed
Sejlsports- og Kajakafdelingen v/Bo
Skytteafdelingen v/Michael Randrup
Idrætskontoret v/Mette Hansen-Hersnap MH

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen til bestyrelsesmødet
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. oktober 2021
Referatet godkendt.

2. Orientering fra afdelingsformænd
Badmintonafdelingen
Nikolaj Kjærsgaard Vi har i badmintonafdelingen fået tilgang af nogen rigtig gode spillere fra Team
Vejlå, det har gjort vi er gået fra max 10 til træning til over 20 hver gang.
Seniorholdet har vundet deres første 2 kampe, den ene på skrivebordet  Vi satser på en
oprykning for seniorholdet.
Veteranholdet har ligeledes vundet deres 2 første kampe. I weekenden er der topkamp imod
Frederiksberg og vinder man her, ser det godt ud i forhold til at vinde rækken.
Vi har siden sidst afholdt vores årlige juleturnering, hvor vi endnu engang fandt en ny vinder.
Vi deltog efterfølgende i den fælles julefrokost for PI-København. En virkelig god aften, hvor alt var
i top og tak til Mette og EA for at arrangere fælles julefrokost.

Bordtennisafdelingen
Poul-Erik Sloth Vi er kommet godt i gang med turneringen 2021-2022 og alle hold ligger godt
placeret efter første halvdel af turneringen. 2. holdet i Serie 4 ligger på en klar 1. plads.
Vi måtte her i uge 1 flytte 2 kampe, da det blev henstillet, at der ikke blev spillet turneringskampe
indtil den 5. januar.
Vi forventer, at flere medlemmer deltaget i De Østdanske bordtennismesterskaber, der afholdes i
Taastrup den 15. og 16. januar 2022.
DPM 2022 er som nævnt udskudt til efteråret, hvilket vi er tilfredse med.
Bowlingafdelingen
Stine Melchiorsen I 2021 har Covid-19 desværre også haft stor påvirkning på bowlingens afvikling.
I slutningen af 2020 måtte landet som bekendt lukke ned. Nedlukningen for bowlinghallerne
varede helt frem til medio maj 2021. Vores træningssted, Glostrup Bowling Center, havde dog
besluttet at holde lukket frem til 1. juli 2021. Derfor flyttede vi midlertidigt træningen ud i
Bowlernes Hal i Grøndal i juni måned. Herefter var der halvanden måneds sommerferie. Derfor gik
vores bowlingår først rigtig i gang i august 2021.
Som følge af sportens nedlukning midt på en sæson, blev det af Dansk Bowling Forbund besluttet,
at sæsonen skulle startes forfra. På baggrund af dette, har vi altså haft to damehold i henholdsvis
Ligaen og 1. division og to herrehold i henholdsvis 2. division og 3. division.
Foreløbig ligger Herre 1 på en 5. plads og dermed midt i 2. division. Herre 2 ligger lige nu som
nummer syv ud af otte i 3. division. Dame 1 ligger i bunden af ligaen og dame 2 ligger i midten af 1.
division.
Lige nu står damebowlingen over for en alvorlig problematik, da antallet af damespillere på
landsplan er faldet drastisk over de sidste mange år. I Jylland/Fyn regionen er der ikke nok
damespillere til at lave en 1. division og på Sjælland er der kun 5 hold i 1. divisionen. Derfor
afventer vi på nuværende tidspunkt, at Dansk Bowling Forbund tager en beslutning om, hvordan
oprykning/nedrykning til/fra liga og 1. division skal foregå. Politiets Bowling Klub er heldigvis en af

de klubber der fortsat har en stor damesektion – nok grundet den gode stemning og holdånd –
men det betyder også, at vi kan risikere at blive hårdt ramt af en nedrykning fra Ligaen, da dette vil
tvinge vores Dame 2 helt ud af divisionsturneringerne. Lige nu holder vi vejret og venter i
spænding.
Og slutteligt blev al træning hen over jul desværre droppet grundet endnu en coronanedlukning.
Vi nåede heldigvis lige at afholde juleafslutning med et julespil. Lidt billedere ses i bunden. Nu
krydser vi fingre for, at vi kan komme til at træne igen den 11. januar 2022.
Stationsturneringen
Stationsturneringen skulle have været afholdt i perioden fra oktober 2021 til marts 2022, dog var
der ikke nok tilmeldte til at afholde turneringen.
Danske Politi Mesterskaber i Bowling skulle have været afholdt i Viborg i november 2021, men
blev ikke afholdt, grundet for få deltagere. Vi må forvente at tilmeldingerne til disse turneringer er
på nedsat blus indtil der er helt styr på Covid-19 situationen.
For nuværende har bowlingforeningen valgt at følge anbefalerne fra DIF om at lukke ned for
træningen. Men så snart det er muligt igen, vil I kunne finde os i bowlinghallen til træning og
hyggeligt samvær hver tirsdag kl. 1700 – 1900, i Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup. Man
er altid velkommen, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi og vælte kegler.

Brasiliansk Jiu Jitsu
Patrick Seremet Foreningen har været udfordret i forhold til Corona. Men der bliver til trods
herfor stadig lavet masse af gode træningspas.
Folk mødes fortsat på tværs af afdelinger og flere og flere fra politiskolen finder brasiliansk jiu jitsu
spændende. Vi er glade for interessen og fortsætter i 2022 med 3 træningspas om ugen. Ind i 2022
har vi en del trænere, som kan assistere, således der altid er en underviser tilstede under
træningen.
Træningen foregår fortsat på Artillerivej, hvorfor der pt. kun er træning for folk, der arbejder i
politiet. Hvis vi finder de rigtige lokaler, så flytter vi gerne. Men foreningen og dem der træner
mest er meget glade for at træne på Artillerivej.
Vi håber, at vi i 2022 kan lave en rejse for trænere og bestyrelse til verdensmesterskaberne i
grappling/brasiliansk jiu jitsu, og at vi også i 2022 kan lave nye seminarer med dygtige folk, der kan
gøre os klogere på jiu jitsu.

Cykelafdelingen
Johannes Risbjerg Godt Nytår til alle.
Det har været en stille periode siden sidste møde, da det er lavsæson.
Inden landet blev lukket ned, nåede vi lige at afholde vores årlige julekomsammen den 30.11-
2021. Matti Breschel fortalte om sin cykelkarriere og om det nye som sportsdirektør og TV-
kommentator. Bagefter spiste vi en julefrokost. Vi var godt 30 medlemmer.

Vi skal til at planlægge det nye år, og bestyrelsen har aftalt møde den 22.01.2022, om det så bliver
fysisk eller virtuel, må vi se. Her skal vi drøfte bestyrelse, fordeling af opgaver og årsmødet.
Der er arrangeret træningslejr i Calpe i medio marts.
Vi skal afholde vores årlige licensløb den 26.05.2022 med udgangspunkt i Lejre.
Der afholdes politi EM i cykling i Danmark i august/september.

Dykkerafdelingen
Morten Rasmussen Træningen kører, der er ca. 15 pr. træning, ikke helt så mange som før corona
men nok. Der er eliteturnering i januar.

Floorball
Lasse Kallehauge Der har siden sidste bestyrelsesmøde ikke været det store at berette fra
Floorballafdelingen.
Sæsonen 2021-2022 kom i gang som planlagt på trods af, at flere andre hold i Sjællandsserien
havde svært ved at stille hold i perioden efter nedlukningen. Dette har resulteret i at 2 hold fra
Sjællandsserien har måtte melde sig helt ud af turneringen.
PI floorball er heller ikke kommet helt op på fremmøde til træning og kampe, som før
nedlukningen, men holder trods dette et stabilt niveau på 10-12 til træning og 8-10 til kampe.
Det er vores store forhåbning at flere begynder at møde op lidt mere stabilt, hvilket
medlemmerne har ytret sig om at de ville.
Det er højt prioriteret at PI floorball får afholdt afdelingsmøde i foråret, da det ikke blev afholdt i
hele 2021.
Vi ser frem til at komme i gang igen med turneringen efter julepausen.
Vi træner fortsat onsdage i Bellahøjhallen 2 mellem kl. 2000-2200.

Fodboldafdelingen
Julie Jørgensen Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 20/3-2021 på Teams grundet corona-
forhold. Der blev valgt at afholde det senere end normalt, da vi havde håbet det kunne afholdes
fysisk. Det blev desværre ikke en realitet, men i stedet mixede vi generalforsamlingen med noget
hyggeligt i form af quiz med præmier. Der var fremmødt 16 medlemmer inkl. bestyrelse.
Fodboldafdelingen kunne desværre ikke begynde året som vanligt med fælles frivillig træning for
alle hold i Hafnia hallen, grundet forbud mod indendørs idræt til alles store skuffelse, da vi ellers
gerne samler 25-30 spillere til hver træning.
Afdelingen lægger året ud med ét 11M damehold samt et stadig nyt 7M hold, fire herrehold og ét
oldboys, som alle fortsætter i samme rækker.
Der er trænerudskifte på PI1 Herre, hvor vi bød velkommen til cheftræner Joachim Gram, assistent
Jonas Berg, og holdleder og materiale-ansvarlig, Simon Persson. Holdet rykkede desværre ned fra

Københavnsserien til Serie 1 efter foråret, men det er længe siden holdet har oplevet sådan en
stor gejst og en fast stab. Der møder mange op til træning og der er stor posivitet på tværs.
Ligeledes på dameholdet var der udskiftning, da Dennis Braimovic stoppede som træner – men
heldigvis fortsatte som spiller i klubben. Bestyrelsen gjorde brug af Dansk Trænerformidling
(rekruttering) til at finde træner Kristian Broundal til 11M dameholdet. Spillere fra PI2, Rasmus
Pedersen og Matlhe Bech, løftede ansvaret for damernes 7M hold som trænere til kampe. Begge
hold træner sammen hver onsdag. I August 21 deltog damerne i Mbte CUP, en 7M
velgørenhedsturnering arrangeret af klubben CopenFalster, som var et rigtig godt heldags
arrangement med socialt samvær på tværs. Damerne endte på en 2. Plads og hyggede sammen
den efterfølgende aften. Flere landskampe blev ligeledes set i selskab med ens PI kammerater, og
muligheden for dét sociale samvær var bestemt prissat i 2021.
Det blev desværre en kort fornøjelse med Kristian som træner, der valgte at takke af efter en halv
sæson, og bestyrelsen og anfører (Julie og Mathilde) måtte på udkig efter ny træner igen. Vi fik
Kent Hørlyk ombord igen ved hjælp af Dansk trænerformidling, og havde en rigtig god sæson, men
desværre måtte vi også sige farvel til Kent efter en halv sæson. Ved indgangen til 2022 stod
damerne altså igen uden træner. Et turbulent år.
PI2 og PI3 herre stod Marcus Persson for i samarbejde med Patrick Holm, både til kampe og
træning. Ved efterårssæsonen måtte Marcus takke af som træner, men fortsatte heldigvis i
klubben. Her havde bestyrelsen enormt svært ved at finde en erstatning, da det er svært at
rekruttere til et Herre Serie 3 hold. Endnu gang kom vores spilleres loyalitet os til gode, da Patrick
Holm (bestyrelsesmedlem) takkede ja til at tage en sæson endnu, med Mark Tofterup ved sin side.
De har således ageret trænerduo for de to hold.
PI4, også kaldet Herre 7M har i mange år klaret sig selv og ansvaret ved at stille hold til kampe
mm. har gået lidt på skift. I begge sæsoner i året 2021 har bestyrelsesmedlem Simon Mattebjerg
løftet et stort ansvar ved at sikre fuldt hold til kampe, samt klaret det administrative og praktiske
omkring materialer mm. i den forbindelse.
I starten af forårssæsonen får holdene afholdt træninger og træningskampe på nogenlunde
normalvis Efterårssæsonen blev heldigvis afholdt på megen almindelig vis med omklædning, bade,
hygge, ”månedens kampe” og masser af kage.
Sommerferien har altid stor indflydelse på vores afdeling, da mange tilflyttere kommer til og nye
elever starter på Politiskolen. Vi ser derfor altid en stor medlemstilgang og interesse i form af
prøvetræninger, hvilket resulterede i mindre tilgang på tværs.
Det er af høj prioritet fra Bestyrelsens side at vi kan tilbyde alle spillere, uanset niveau, mulighed
for at spille fodboldkampe, derfor gøres der også en stor indsats for at holde alle hold kørende i
rækkerne, selvom det til tider kan være udfordrende at stille hold.
Holdstatus:
PI 1: 11M i Serie 1
PI 2: 11M i Serie 3
PI 3: 11M i serie 5 – måtte trække sig i efteråret 21’ grundet spillermangel
PI 4: 7M i Serie 3

PI 11 Dame: Københavnsserien
PI 7 Dame: Serie 1
Oldboys: 7M i 2 M+ 32
Bestyrelsen formåede at afholde et par enkelte møder ’som vanlig’, og resten blev afholdt online
uden udfordringer. Sociale arrangementer, som der ellers normalt er 5-7 af årligt, blev der få af i
efteråret men vigtigst; vi fik afholdt en successfuld afslutningsfest i november 2021 med 76
deltagende medlemmer – og trænere. En tiltrængt fest efter 2 år uden at kunne ses i festligt lag.
Bestyrelsesmedlem Tanja stod for koordinering af festen med stor hjælp fra frivillige
festudvalgsrepræsentanter fra alle hold.
Alle medlemmer har betalt kontingenter uden indvendinger, men vi har oplevet tilbagegang i
medlemmer grundet det nye medlemssystem. Vi havde mange medlemmer der var passive, idet
de fortsat betalte deres kontingent og gerne ville støtte klubben, men når de skulle til at oprette
sig på ny, valgte mange ikke at gøre det igen. TAK til alle medlemmer, trænere og
bestyrelsesmedlemmer for at I alle er så loyale, dygtige, hjælpsomme og initiativrige.

Golfafdelingen
Dan Berthelin Da golf også kan spilles indendørs, har Golfafdelingen inviteret til PI-København
Indoor championship i golf fredag den 21. januar 2022, hvor Simgolf i Grøndalscentret er booked
til at op til 40 deltagere kan få en fantastisk dag.
Medlemsmødet 2022 afholdes samme sted den 10. marts, hvor vi ud over det formelle ifm. mødet
afvikler en lille turnering, nu hvor vi alligevel er i Simgolfs lokaliteter. Med hensyn til 2022 vil vi
golfmæssigt, ud over vores klubmesterskab samt Stationsturnering, forsøge at gentage en tidligere
tradition, idet planen er at invitere til ”Åbent Hus” arrangement for alle medlemmer af PI, som
ikke spiller golf, men gerne vil prøve kræfter med de små hvide bolde på de grønne arealer i
naturen.

Gymnastikafdelingen
Rasmus Agerskov Vi er kommet rigtig godt i gang med sæsonen tilbage i september og har 10
stærke hold der heldigvis har kunne træne igennem hele efteråret og som det ser ud for
nuværende, så starter vi op nu igen i januar og kan træne. Vi krydser meget fingre for, at vi
kommer ud i hele landet til en masse opvisninger i anden halvdel af sæsonen. Første opvisning er
allerede ultimo januar, hvor opvisningen gennemføres og kun festen er aflyst. 
PI-Opvisning den 30. april i DGI-Byen.

Judoafdelingen
Morten Bollesen Siden sidste bestyrelsesmøde har der været meget aktivitet i klubben. Til de
daglige træninger har der været op til 30 kæmpere, dette inkludere også kæmpere fra andre
klubber. Positivt at folk gerne vil komme og træne hos PI, dog kan det til tider være fyldt op på
måtten, men altid rart at have nogle at kæmpe med.
Den sidste weekend i november var vi til DM i Herning, hvor vi havde et par gode dage sammen. Vi
kørte fredag eftermiddag og vi mødtes på Herning vandrehjem hvor kæmperne blev indvejet og
efterfølgende spiste vi pizzaer sammen, dem der ikke skulle kæmpe, nød en øl, også var vi klar til
næste dag.
Resultatet kan gøres op på følgende måde:

20 kæmpere
8 guldmedaljer
9 sølvmedaljer
4 bronzemedaljer

Det skal nævnes, at vores unge kæmpere kæmpede i deres respektive ungdomsårgang, man alle
stillede også op i seniorklassen, hvor de også fik medaljer. Det understreger bare deres høje
niveau, og at de går til den til den til den daglige træning.
Ud over de flotte resultater, så var det en fornøjelse at se de gamle kæmpere coachede de unge
kæmpere når de var på måtten, det give kæmperne en tryghed at de kan få gode og brugbare råd
når de er i kamp.
Jacob og Mathis kunne ikke få byttet deres nattevagter, så da de havde fri lørdag morgen, kørte de
til Herning for at kæmpe judo, og kørte tilbage til København for at tage på nattevagt – det vise
noget og deres didikation til sporten.
Vedr. DM så skal Støtteforening PI-Københavns venner nævnes, de ydede et utroligt flot tilskud til
klubben, som gjorde at vi kunne sætte egen betalingen ned – STOR tak til vores ”Gamle Venner”
Husk at melde dig ind i foreningen – de støtter idrætten.
I den første weekend havde vi 5 kæmpere til Baltic Open i Finland, her fik Morgan en flot
guldmedalje i vægtklassen – 73 kg, og Altay fik bronze i vægtklassen – 66 kg. begge gjorde det flot.
De øvrige kæmpere fik sekundære placeringer til stævnet, men alle fik gode erfaringer med hjem.
I skrivende stund er Kalle Friis-Hansen i Georgien på træningslejr, hvor han er afsted sammen med
en anden landsholdskæmper. Uden tvivl en hård lejr, men mon ikke han kommer hjem med en
masse gode erfaringer.

Motionsafdelingen
Mikael Bork I 2021 lykkedes det for os at få gennemført alle vores planlagte testløb, ikke fra
Politiskolen, men fra vores nye erstatningsbase, som er ved en lille cafe og offentlig toilet ved
Damhusengen/Damhussøen. Vi fik således afsluttet stationsturneringen, hvor 2020 og 2021 var
slået sammen. Vi fik i december afholdt årsafslutning på vores lille cafe.

I starten af 2021 var mange af de civile løb aflyst, men i løbet af året kom der godt gang i de fleste
løb igen.
Vi ser frem mod 2022, hvor vi planlægger vores 8 testløb og håber at der kommer gang i de civile
løb også, men må nok regne med at de tidlige forårsløb kan blive ramt. Vi har netop udsendt liste
med testløb og civile løb, der gives tilskud til. Vi vil gerne have hjælp fra kontoret til at reklamere
for vores først testløb i marts, så vi kan forsøge at trække nogen nye til.
Vi regner ikke med at kunne komme på politiskolen igen inden efter sommerferien.
Vi fik ikke afholdt noget medlemsmøde i 2021 og må nok også afvente lidt i 2022. Bestyrelsen
fortsætter uændret. Vi leder efter en eller to nye yngre medlemmer til bestyrelsen, da vi i dag kun
er 4 medlemmer, hvoraf de to er pensionister.
Vi har netop sagt ja til DPIF til at hjælpe med afholdelse med DPM i Maraton i forbindelse med
Copenhagen Maraton. Eneste hængeparti er om det bliver muligt at lave en social sammenkomst
efter løbet. Afhænger af om vi kan få lov at være på Station City eller Bellahøj. Indbydelsen
udsendes snarest.
Orienteringsafdelingen
Jan Kofoed I uge 43 var vi godt ca. 30 m/k på Bornholm, hvor vi havde fundet de store ambitioner
frem, idet vi planlagde med at afholde Höst Opens sprintorienteringsløb på Søfæstningen
Christiansø.
Vi har tidligere afholdt Danske Politimesterskaber i sprint på Christiansø i 2016, men forskellen var
dog, at vi dengang var ca. 120 løbere, og at vi til efterårets løb forventede over 600 løbere, hvilket
satte logistikken i centrum.
Vi fik en god aftale med rederiet, som holdt begge både klar, selv om de normalt lægger den størst
op lige efter efterårsferien, men de sejlede nu pendulfart med mange spændte løbere, samt en del
pårørende og andre turister.
For at være klar til alle løberne om fredagen var vi en del officials, der tog til Christiansø om
torsdagen, hvor der blev sat poster ud, kontrolleret placeringer, etableret startbokse, målsluse,
omklædningsmuligheder, m.v.
Da der ikke ville være kapacitet nok om fredagen til at få alle interesserede løbere over med
bådene, kom de første løbere ud på banen allerede torsdag eftermiddage - samtidig med at øens
14 skolebørn også fik mulighed for at komme ud og løbe O-løb.
Af hensyn til risikoen for aflysning på vejret, havde vi valgte også at have et parallelt stævne klar i
Gudhjem, så løberne ikke ville blive snydt for et løb, hvis havet viste tænder.
Da banerne nu var klare og banerne trykt, valgte vi at give mulighed for at man under alle
omstændigheder kunne løbe i Gudhjem - både for de mindre søstærke, for dem, der ikke kunne få
billetter til bådene og for dem, der allerede havde løbet på Christiansø, men som også gerne ville
løbe på de spændende baner i Gudhjem.
I alt havde vi 694 løbere på Christiansø og 231 i Gudhjem, dvs. i alt over 900 tilmeldte løbere.
Vi har fra de civile o-løbere fået masser af rosende ord for både arrangementet, det spændende
terræn og de gode baner rundt på søfæstningen, hvor der er masser af små stier, snævre gyder,
åbne klippeflader og en masse fæstningsmure, som man skulle den rigtige vej omkring.

I forbindelse med vores nye projekt med at invitere kollegaer og andre PI'ere ud og løbe O-løb, fx i
forbindelse med temadage, uddannelse, m.v., afholdt vi d. 191121 på Amager Fælled vores første
testløb, hvor Kriminalteknisk Sektion på Teglholmen havde taget imod vores invitation.
Der var ca. 16 deltager, der lød til og så ud til at være tilfredse med de tre forskellige baner, vi
havde lavet.
Der blev på dagen høstet gode erfaringer, bl.a. vedr. vores nye IT og udfordringer med brug af
standardprinter.
Efterfølgende har løberne fået tilsendt resultater og stræktider, samt PR-folder med info om mere
info, ligesom der er lagt foto fra dagen på O-afd.s hjemmeside.
Der ud over er det så planen at følge op med at tilbyde de evt. interesserede løbere, at vi kan
møde op til div. løb og hjælpe folk i gang.
Efter lidt misforståelser om det af hensyn til Coronarestriktioner skulle afholdes eller ej, blev det
årlige afdelingsmøde først afholdt d. 9/12-21 på Station Bellahøj, hvor der var en kort gennemgang
af 2020, idet der jo desværre ikke var så meget aktivitet.  
Der var ingen indkomne forslag og der var genvalg på alle poster.
Meget af den væsentlige planlægning for 2022 blev afklaret i løbet af efteråret, og vi har planer
om at afvikle "de sædvanlige" 4 politiløb, ligesom vi har lovet Orienteringsudvalget under DPIF at
vi arrangerer Danske Politimesterskaber i Sprint og Orienteringsløb i 2022, hvilket kommer til at
foregå på Møn og omegn.
Foreløbig har vi kunne løbe i skovene uden de store problemer med Coronarestriktioner, da der jo
er god plads til alle.
Orienteringsafdelingen forventer at afvikle medlemsmødet d. 25/2-2022 på Station Amager.

Sejlsports- og kajakafdelingen
Bo Schou Nielsen Status på vores sejlbåd, der forsat ligger på værft i Sverige. Reparationen skrider
frem efter planen, og vi forventer, at hun bliver færdig og sejlet tilbage til Kastrup i løbet af april
måned.
Der er indkøbt 4 kajakker til klubben, 3 helt nye og 1 brugt, efter der tidligere blev stjålet kajakker
fra klubbens område.
Klubben fik et godt tilbud på indkøb af en større RIB med en større motor. Klubbens gamle RIB skal
sælges, og vil i første omgang blive udbudt til salg til klubbens medlemmer via Facebook.
Da der tidligere har været tyveri af kajakker fra klubbens område, er det blevet besluttet at sikre
vores kajakker og den nye RIB bedre. Dette sker ved at bygge en ny tilbygning til det eksisterende
klubhus, således at vores ting kan låses inde. Arbejdet påbegyndes snarest, men priserne på træ er
steget betragteligt grundet globale forsyningsvanskeligheder.
Steen Mikkelsen er i fuld gang med relevante videreuddannelseskurser som instruktør i vores
kajakafdeling. Kurserne er et krav fra Dansk Kano og Kajakforbund.

Skytteafdelingen
Michael Randrup Der kommer mange nye medlemmer, de politistuderende melder sig ind i
skytteafdelingen, når de starter på skolen. Det betyder også at det kræver mere plads/tider på
skydebanen, så der vil blive åbnet op for ”baneleje på dagen”.

3. Orientering fra FU og kontoret – herunder gennemgang af emneliste
GN
4 x DPM
I samarbejde med DPIF har vi valgt at udskyde det fra den 29. - 30. marts 2022 til uge 39 eller 40 i
efteråret.
12. januar-mødet
Fødselsdagsfejringen bliver flyttet til bestyrelsesmødet den 20. maj 2022.
Generalforsamling
Bliver afholdt med den 3. marts 2022 i Valby, som det plejer, hvis coronasituationen tillader det.
OutNordic
Vi har et samarbejde med OutNordic, som kommer til at køre på både på Teglholm og Bellahøj.
Tirsdag Bellahøj kl. 15-16 og torsdag Teglholm kl. 15-16.
Politiskolen
Motion vil gerne tilbage og de er ikke glemt, men FU afventer til coronasituationen.
Politilandshold
DPIF mangler kandidater til badminton, håndbold, skydning, golf, svømning, fodbold, tennis,
maraton.
EB
Sommerevent
Vi arbejder pt med den 18. juni 2022 og håber vi kan låne kajak og sejlsport klubhuset.
CH
Idrætsmærker
De udfases, da DGI ikke længere registrer det, så det er op til foreningerne selv at føre et register
og da der kun var var 3 løbere i 2021, giver det ikke længere mening i forhold til det arbejde, det
vil kræve at lave og ajourføre et register.

DPIF-Krus
Der er stadigvæk krus på Teglholmen, så tøv ikke med at kontakte Claus.

MH
Zakobo – medlemslister
I skal alle lave en aftale med Mette, så medlemskartoteket kan blive opdateret. I skal sørge for at
trække medlemsoversigt i sprogforbundet under selvbetjening, da Mette ikke har adgang til jeres
konto i sprogforbundet.

4. Meddelelser fra hovedkassereren

KKJ
Budget 2022:
PI-Københavns budget for 2022 blev behandlet på FU-møde d. 14/12. Afdelingerne er
efterfølgende underrettet via mail. Enkelte afdelinger, der blev beskåret, er underrettet i separat
mail.
Regnskab 2021:
PI-København har i 2021 et overskud på kr. 56.971,99. I forhold til budgettet for 2021 er de største
udsving under indtægter kontingent og under udgifter er det tilskud til afdelinger, DHL, PI-Kbh
events og omkostninger til Zakobo (hjemmeside, medlemssystem m.m).
Der er i 2021 bogført 13 måneders kontingent for politiansatte, idet vi indtil nu har foretaget
periodisering for indbetalingen for januar i den kommende år, der modtages ultimo december.
Der er endvidere udskudt en overførsel af særkontingent fra civile for 4 kvartal. Dette bliver også
praksis fremadrettet. Begge tiltag gør på sigt regnskabet mere simpelt og gennemskueligt.
Afdelingsregnskaber:
Afdelingerne skal huske at få deres regnskabskontrollanter til at kontrollere og underskrive
regnskabet. Årsregnskabet skal sendes til hovedkassereren. Årsregnskab 2020 må også gerne
sendes, idet det mangler fra mange afdelinger.
Regnskabsprogram/hjemmeside til afdelinger:
BJJ, bordtennis og skydning har fået hjemmeside med regnskabsprogram via Zakobo. Det koster
kr. 2.500,- pr. afdeling. PI-København betaler udgiften. Der er ingen løbende udgifter. Mette og
Kristian kan assistere med brugen i henholdsvis hjemmesiden og regnskabsprogrammet.
Medlemssystem:
Der er netop foretaget 3. indbetaling for civile medlemmer. Det fungerer godt og det er nemt at
udfærdige oversigt over det betalte og hvad afdelingerne skal have i særkontingent. Og alle
politimedlemmer er nu (næsten) lagt ind i systemet.

Alle afdelinger har fået oprettet en bruger med ”kigge adgang” til systemet. Og alle afdelinger
opfordres til at kontrollere om jeres sportsudøvere er medlem af PI-København og også betaler
særkontingent til afdelingen.

5. eventuelt
Dan Bertelin Ros til Mette for hendes altid positive tilgang til mig – Golfafdelingen – med et
servicegen til hjælp ikke mindst mht. Zakobo programmer.
Til orientering er der til brug for veteraner i Kastellet medbragt jubilæumskrus som reklame for
politiidræt. Skulle hilse og sige tak. På Golfafdelingens medlemsmøde den 10. marts er det min
hensigt at stoppe som formand efter 22 år. Fremtiden som formand – hvis medlemmerne under
valget til formand er enige i at følge bestyrelsens indstilling – bliver trygt lagt i hænderne på Jesper
Bangsgaard. I som bestyrelsen og FU skal have tak for de mange gode og respektfulde
diskussioner, som for mit vedkommende godt nok de sidste par år er kommet under pres, med
bemærkninger som værende dårligere kommentarer fra de ældre på balkonen i ”Muppet Show”,
……. så ”Bolle” tak for den kærlige mobning.
Men hvorom alting er, så har arbejdet i bestyrelsen for Golfafdelingen, som igennem årene har
båret meget over med mig, givet mig stor glæde og inspiration til mange udfordrende opgaver i
Golfafdelingen.
Trods alt skal I have 1000 tak for alle årene og jeg vil ønske alt muligt held med Jeres fremtid og
arbejde for PI-København.
At vi givet vis ses en gang i mellem i fremover er næsten uundgåeligt, da I for et par år siden
beærede mig med hæderen som æresmedlem.

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde er fredag den 20. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2021

Bestyrelsesmøde 30.11.21
1. Ny dato fra 1.dame
2. Tilskud til holdene
3. Godkendelse af budget
4. Trøjer.
5. evt.

1. ny dato til sommerfest fra 1.dame
2. Ligaen: De må godt tage 8 afsted i 2 biler, vi skal have faktura
fra hotel og evt. bro afregning. Kørsel afregnes med 2,50 kr/ km
3. Budget godkendt?
4. Mette ringer IDvear om vi kan låne nogle trøjer? Der blev vist
eks. På trøjer
5. evt: Julefest 30 spisende og 27 til bowling.

Referent Anne Bech

Referat af bestyrelsesmødet 19. oktober 2021

Bestyrelsesmøde den 19/10-21
Alle til stede.
Vi holder medlemsmøde den 26.10.21 kl. 19
Mads Ny skal have fødselsdagsgave er fyldt rundt
Trøjesituationen: Vi har ingen herre str.: L og XL
Mette undersøger markedet, de skal være hvide og med logo, derefter kan vi danne
et trøjeudvalg (Dorthe) ønsker at være med.
DPM
Politimesterskab bliver afholdt i Viborg den 10. november.
Stationsturneringen er aflyst 2021, p.g.a manglende tilslutning.
Tirsdagstræning: Vi skal træne i vores polititrøjer, da de giver tilskud.
Hver 2.uge kan man få træning, evt. ved hjælp af Rene.
De første 4 baner omvendt bowling, grundtræning den første 1.time 1 gang om
måneden.
Rene undersøger trænerkursus.
Julefrokost:
Den 14.12.21 i Glostrup, lidt sjov bowling inden vi spiser.
Lena vil godt vide når Anne har udleveret trøjer.
Lena skal overføre tilskud til 2 chauffører der kørte til Vordingborg, da det er uden
for HT området.
Vi skal give tilskud til kørsel. Max 2 biler pr. hold.
Stine undersøger tilskud fra forbundet.
Klubmesterskab: 31-5-22
Fest evt. 11-6-22 Festudvalget er Damernes 1.hold
Referent Anne

Referat af FU-møde 8. februar 2021

Referat FU – møde mandag den 8. februar 2021 kl. 1500

på Idrætskontoret

 

Formand Gunnar Nørager – (GN)

Næstformand Claus Hansen – (CH) afbud

Kasserer Kristian Kjær Jensen (KKJ)

FU – Medlem Ea Busch Nielsen (EBN)

Idrætskontoret - Mette Hansen-Hersnap (MH)

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. december 2020.

 

Referatet blev godkendt.

 

 

 1. Orientering fra formand

 

GN

Status 2021

12. januar-mødet forløb godt og det var rart så mange var med på teams. Alle der har hjulpet med jubilæumsvideoen har fået en personlig hilsen på mail, som tak for hjælpen. Claus og Gunnar arbejder videre med, om vi kan få jubilæumvideoen på politi-intra. København 5x5km blev en større succes end vi havde regnet med, så vi betaler igen startgebyret for de af vores medlemmer, som ønsker at deltage, derudover laver vi selv nogle lodtrækningspræmier, det er Ea og Mette som er tovholder på dette

 

 

 1. Orientering fra øvrige FU-medlemmer.

KKJ

Regnskab 2020

Regnskabet 2020 er revideret - overskud på 529.973,05 kr.

 

Tilskud fra Københavns Politi

Tilskud på kr. 180.000,- for 2021 er sendt til overførsel, men endnu ikke modtaget på PI’s konto. Der er også bevilget tilskud på kr. 180.000,- i 2022.

 

 

4 x DPM og Jubilæumsfest

Docken er der stadigvæk uvished om, men Kristian er på sagen. Vi har ansøgt om dækning af det fulde beløb i DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

 

Nyt medlemskartotek/hjemmeside

Vores nye hjemmeside kommer til at hedde www.pi-kbh.dk. Vi er i fuld gang med at lave den nye hjemmeside og medlemskartoteket, vi forventer stadigvæk, at det kommer op at køre i løbet af februar 2021. Vi får brug for hjælp fra afdelingerne, men afdelingerne får besked når vi klar til at skyde det hele i gang.

 

IT-udgifter, FU

FU’s faste årlige bevilling til IT ændres til at kunne ske efter behov. Dette skulle betyde mindre udgifter for PI-København.

 

 

 1. Orientering fra Idrætskontoret

 

MH

Bestyrelsesmøde

Mette sender referatet, selv om der mangler et indlæg fra fodbold, det følger senere.

Generalforsamling

Generalforsamlingen den 11. marts kl. 17.00 udskydes på ubestemt tid, der indkaldes til en ny generalforsamling jf. PI´s love, når corona-situationen tillader det.

 

Årsberetning

Den mangler stadigvæk fra skydning og fodbold.

 

Instagram

Vi har fået en henvendelse fra Anders fra BJJ vedr. instagram. Vi undersøger det, da ingen i FU har erfaring med dette ej heller idrætskontoret.

Artikel til bladet

Mette vil lave en artikel i idrætsbladet som beskriver muligheden for at dyrke mange forskellige sportsgrene i PI, det sociale mm. og et link eller QR-kode til jubilæumsvideoen.

 

Repræsentantskabsmøde

30. og 31. maj 2021 i Odense. Der må gerne deltage 2 fra hver afdelingsbestyrelse, Mette skriver ud til formændene - DPIF vil gerne have et hurtigt svar.

Mailadresse

pi-kbh@politi.dk

 

 

 1. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.

 

Næste FU-møde – fastsat til den 22. marts 2021 kl. 15.00

 

 

Mette Hansen-Hersnap/Idrætskontoret

Referat af PI-bestyrelsesmøde 15. januar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 15. januar 2021 kl. 9.00 på Teams

 

Mødedeltagere:

 

Formand Gunnar Nørager - GN

Næstformand Claus Hansen - CH

Kasserer Kristian Kjær Jensen - KKJ

FU – medlem Ea Busch Nielsen - EBN

 

Badmintonafdelingen v/Mette Hansen-Hersnap

Bordtennisafdelingen v/Poul-Erik Sloth Andersen

Bowlingafdelingen v/Lena Dahl

BJJ v/Anders Michaelsen

Cykelafdelingen v/Johannes Risbjerg

Dykkerafdelingen v/Morten Rasmussen

Floorballafdelingen v/Lasse Kallehauge

Fodboldafdelingen v/Julie Jørgensen

Golfafdelingen v/Dan Berthelin

Gymnastikafdelingen v/Rasmus Agerskov Schultz

Judoafdelingen v/Morten Bollesen

Motionsafdelingen v/Mikael Bork

Orienteringsafdelingen v/Jan Kofoed

Sejlsports- og Kajakafdelingen v/Brian Lüthje

Skytteafdelingen v/Michael Randrup afbud

Idrætskontoret v/Mette Hansen-Hersnap MH

 

 

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen til bestyrelsesmødet.

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. oktober 2020

Referatet godkendt.

 

2. Orientering fra afdelingsformænd

(Webmasteren Lena har valgt kun at kopiere indlægget fra Bowlingklubben. De øvrige afdelingers indlæg kan ses på PI´s hjemmeside www.politiidraet.dk )

Bowlingafdelingen

Lena Dahl Bowlingsporten er for nedadgående – ikke kun hos Politiets Bowlingklub, men over hele landet. Tidligere havde vi på kvindesiden Ligaen, 1.-3. division og rækkerne, nu er der kun Ligaen, 1. division og så 4-mandshold. Hos mændene er der lidt flere deltagere, og dermed flere divisioner. Det sidste år er vi gået fra 51 medlemmer til 47. Det har været et rigtigt svært år for bowlingklubben. Vi holdt afdelingsmøde 10. marts 2020, og dagen efter lukkede landet ned, og dermed også bowlingsporten. Vores formand gennem 35 år valgte at gå af, og vores næstformand var langtidssyg, så udskiftningen i bestyrelsen var både Formand, Næstformand, Sekretær og Suppleanten. Formanden er rimelig ny i vores klub, og desværre er der alvorlig sygdom i nærmeste familie, så derfor er hun fritaget for bestyrelsesarbejdet. Næstformanden har også været meget ophængt både på arbejdet og privat. Pga. af Covid 19 har der kun været mulighed for at holde ganske få bestyrelsesmøder. Bowlinghallen åbnede igen i august, og vi fik indhentet de kampe, som vi manglede fra foråret. Der var nogle, som ikke ønskede at bowle pga. coronaen, og derfor var vi nødsaget til at trække et herrehold i august. På kvindesiden fik vi igen et hold i Ligaen og et hold i 1. division, da begge hold vandt deres puljer. På herre siden er det status quo med et hold i 2. div., 1 hold i 3. div. Og et hold i Østrækken, samt et Mixhold. I den nye sæson fik vi bowlet et par kampe, inden der delvist blev lukket ned igen. Hallen blev opdelt af minestrimmel, så vi kunne træne max 10 i hver bås, men ingen måtte spille kampe undtaget for ligaen. Og det hele blev så lukket ned igen i december måned. Stationsturneringen blev ikke færdigspillet. Og vi kommer nok først i gang igen til efteråret. DPM blev heller ikke gennemført

3. orientering fra FU og kontoret – herunder gennemgang af emneliste

GN

Jubilæumsvideo

En stor tak til Rasmus, Elisabeth med flere, for den helt fantastiske video, som vil blive delt, så alle medlemmer for den at se.

 

 GN

Nye og civile medlemmer

Vi skal være opmærksom på at nye medlemmer ved, at de repræsentere politiet som idrætsforening, når de bliver medlem af PI-København. Vi skal kunne stå inde for dem, da de muligvis får adgang til evt personlige oplysninger, mail, tlf. mm.

 

GN

Skydning - Actioncard

FU hjælper i øjeblikket skytteafdelingen med et actioncard, så deres medlemmer (politiansatte) kan opbevare og transportere ammunition til skydebanen i deres fritid.

 

GN

Repræsentantskabsmøde

Det bliver afholdt den 30. og 31. maj på Scandic i Odense. FU sørger for et tema, der bliver max 1. tema.

 

GN

Ildsjælepris

PI-København har indstillet Mogens Voigts til politidirektørforeningens ildsjælepris, den er blevet godkendt.

 

 KKJ

Docken

PI-København har betalt depositum og forudbetaling for leje af Docken til 4 x DPM og Jubilæumsfest i 2020. Der er betalt i alt kr. 118.000,- til DPM x 4 og kr. 278.000,- til Jubilæumsfesten – I alt kr. 396.000,-. Vi fik af Docken lov til at bruge penge til et lignende arrangement indenfor ét år. Docken blev ved møde meddelt, at DPM x 4 ikke afholdes i 2021 og Jubilæumsfesten foreløbig er udskudt til 2025. Vi har forespurgte ved mødet med Docken, om vi kunne bruge pengene til andre arrangement (f.eks. generalforsamling m.m.) Docken er ikke vendt tilbage og Docken har endnu ikke svaret på den senerefremsendte mail. Der er måske en mulighed for via DGI/DIF at få dækket noget af tabet til DPM x 4 festen.

 

KKJ

Medlemssystem/hjemmeside

De er indgået kontrakt med Zakobo ApS om levering at ny medlemssystem med opkrævning af kontingent via betalingskort. Der er i den forbindelse indgået betalingsløsning med Nets (dankort) og Swedbank (andre kort). Medlemmernes kortoplysninger beror ikke hos Zakobo, men hos administrator af betalingsløsningen. Der er QuickPay ApS, der benyttes som betalingsgateway. QuickPay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem Medlemmernes betalingskort og Nets A/S.

I løbet af februar sendes mail til de enkelte afdelinger med anmodning om at videresende den til deres civile medlemmer. Medlemmerne skal herefter selv registrere deres oplysninger via vores hjemmeside. Medlemmernes kommende betaling vil blive den samme som tidligere.

I kontrakten indgår endvidere en hjemmeside, der er under udarbejdelse.

Ligeledes er der et regnskabsprogram tilknyttet systemet. Aftalen med Zakobo ApS koster ca. 37.500,- årligt. Nogle hidtidige udgifter spares i forbindelse med aftalen.

 

Regnskabsprogrammet afprøver jeg p.t. og det kan herefter tilbydes de afdelinger, som måtte ønske det. Modulet indeholder udover et regnskabsprogram også en hjemmeside og kan tilbydes for et engangsbeløb på kr. 2.000,- pr. afdeling (PI-København vil betale udgiften).

 

KKJ

Generalforsamling/medlemsmøder:

Jf. PI’s love skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Den er indtil videre planlagt til d. 11. marts. FU afventer myndighedernes udmeldinger om forsamlingsforbud m.m. inden der tages stilling til en udsættelse. Medlemsmøder i afdelingerne skal jf. PI’s love afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Den enkelte afdelings love/vedtægter/regulativ kan dog indeholde anden bestemmelse. Afdelingerne blev opfordret til at afholdes medlemsmøder, når det kan lade sig gøre. De kan evt. afholdes via Teams, Skype m.m.

MH

Artikler

Artikelliste for 2021 sendes vedhæftet sammen med referatet.

4. Meddelelser fra hovedkassereren

KKJ

Regnskab 2020:

Regnskabet for 2020 er færdigt. Det kan komme små ændringer ved gennemgang af bogføringer m.m. Regnskabet viser et overskud på ca. kr. 525.000,-. Baggrunden for dette er ikke budgetteret tilskud fra Københavns Politi, ekstra statstilskud, ingen DHL, manglende DPM’er). De afdelinger, som ikke forbrugte hele deres tilskud for 2020 fik i december overført den resterende del af deres tilskud.

Budget 2021:

Budgettet blev gennemgået. Afdelingerne fik i december mail om deres tilskud for 2021. Budgettet afspejler de seneste års regnskaber.

Tilskud fra Københavns Politi:

Københavns Politi har bevilget tilskud på 180.000,- pr. år i 2021 og 2022. Derefter skal der igen søges om forlængelse af tilskud.

 

5. eventuelt

Indstillinger

De indsendte er gennemgået.

 

Dan Berthelin

Gjorde opmærksom på Center for frivilligt socialt arbejde, materialet er vedhæftet

 

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde er 31. maj i Odense

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2020

Bestyrelsesmøde den  Referat 18.5-20

Alle mødt, Pia via videolink/telefon.

 

 1. Udmeldte medlemmer

           Camilla Poulsen og Henrik Scharnberg

 

       2. Vedtægter skal ændres ifølge det gamle referat

 

       3. Hold tilmelding.

           Vi tilmelder 2 herrehold 6 mands

           1 Herrehold 3 mands

           2 Damehold 6 mands

 

       4. Opgavelisten

           Regnskab               Lena

           Licens                     Lena

           Tøj, referater og reservemad Anne

           Mad                        Rene

           Dommervagter      Pia

 

       5. Vi reserverer 12 baner i første omgang

 

           Referent Anne

 

Referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2020

Hvidovre d. 5. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde, afholdt d. 4. feb 2020 kl. 1900

Til stede: Lars Jacobsen, Lena Dahl, Leon Hansen, Pia Bendt og Heidi Rasmussen

 1. P.I. Københavns 100 års fødselsdagsfest, hvor der er fest den 20. maj 2020 kl. 1700 på Dokken, Bestyrelsen besluttede af prisen i Bowlingklubben var 200,- pr. medlem og kr. 600,- for gæster, tilmelding og betaling via Lars. Sidste frist for tilmelding 20. marts 2020
 2. Indbydelse til P.I. Københavns Generalforsamling, den 5. marts 2020 kl. 1700 i Valby, m. spisning tilmelding til Lars senest den 18. februar 2020.
 3. Deltagelse i Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde den 21. marts 2020 i Fredericia. Der ønskes frivillige til at tage til dette møde, da der kan komme væsentlige ændringer af holdsammensætning og spillemåde. Tilmelding senest den 8. marts 2020 tal med formanden om dette.
 4. Bowlingklubben mangler p.t. et festudvalg, evt. interesserede bedes rette henvendelse til bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen drøftede det kommende afdelingsmøde, og den efterfølgende sammensætning af bestyrelse, når formand, sekretær og suppleant forlader bestyrelsen. Der er p.t. ikke nogen, der har budt ind med deltagelse i arbejdet, men vi håber at det er fordi medlemmerne er i tænkeboks. Evt. interesse for arbejdet kan evt. drøftes med den nuværende bestyrelse.
 6. Danske Politimesterskaber 2020. Bowlingklubben har fremsendt forslag til DPIF og P.I. København om en arrangementsdato den 25. maj 2020, der afventes godkendelse til dette.
 7. Vedtægterne blev drøftet, og der er enighed om, at fremlægge forslag om at fjerne passivt medlemskab i Bowlingklubben. Baggrunden er, at vi er eneste afdeling med dette, og vi har ikke nogen begrænsning i, at medlemmerne kan komme tilbage når de er klar til at spille igen. For stort administrativt arbejde for kasserer og P.I. København, med dette.
 8. Eventuelt. Klubmesterskab afholdes den 26. maj 2020. Hjemmesiden er til informationer og ikke til personlige kommentarer mellem medlemmer, det tages medlemmerne mellem.

Der afholdes månedsmøde den 11. februar, med orientering om ovenstående.

Ref. Lars

Referat af møde 6. januar 2020 med PI`s forretningsudvalg

Møde med store PI 6/1-20

Vi var blevet indkaldt til en snak om løst og fast.

De var ikke utilfredse, men de var i gang med at tage en snak med de forskellige afdelinger.

De var interesseret i om de kunne hjælpe med noget i klubben.

De spurgte om stationsturneringen var død.  Lars fortæller, at der stadig er 11 hold, så turneringen forløber fint.

Der var lidt i tvivl om klubben var aktiv.

Vi fortalte, at klubben lever i bedste velgående. Om vores træning og efterfølgende socialt samvær.

Store PI´s bestyrelse spurgte ind til DPM.

Lars og Lena fortæller, at der ikke er megen interesse. Spillerne gider tage tværs over landet for at deltage. Det har nok noget at gøre med, at de selv skal bruge feriedage m.m.

Store PI og os, kan ikke beslutte om DPM skal nedlægges. Den beslutning kan kun DPF tage.

Det blev besluttet, at der bliver afholdt DPM i år. Der bliver i indbydelsen skrevet at ” hvis interessen ikke er for afholdelse af DPM, bliver 2020 sidste gang.

Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2019

Bestyrelsesmøde d. 5/2-19

Tilstede: Lars – Leon – Pia – Stig – Heidi og Anne

Fraværende: Klaus

Lars har været til bestyrelsesmøde i Store PI.

Det går godt –

Vi har fået vores tilskud ( kr.)  igennem.

Store PI fylder 100 år i år 2020. Der vil komme mere info senere.

Ligesom sidste år holder Store PI der arrangement på Amager hvor alle på tværs af idrætsklubberne kan deltage.

Se mere på Store PI hjemmeside.

Dansk Politi Mesterskab bliver i år afholdt i Padborg d. 13-14/5-19

Vi skal lave 2 artikler til bladet. Deadline 6/6 og 19/11

Vi holder afdelingsmøde d. 12/3-19.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/3.19

Anne Nygaard

Sekretær.

Referat af bestyrelsesmøde 15. april 2018

Bestyrelsesmøde 15/4-18

Næsten alle var tilstede undtagen Stig.

Vi talte om det udsendte oplæg vedr. Spillerforeningen STRIKE. Der mangler info om dens eksistensberettigelse – økonomi – hvad vil de have indflydelse på.

Snak om nye medlemmer:

Vi skal byde nye medlemmer 4 stk. velkommen lige så fint som vi modtag den store gruppe sidste sæson. Bestyrelsen har indtryk af at alle nye/gamle er blevet blandet godt.

Hold tilmelding til næste sæson.

2x6 mandshold damer

1x3 mandshold damer

3x6 mandshold herre

1x3 mandshold herre

1x3 mandshold mix

Klubmesterskab:

Bliver afholdt d. 22/5-18

Der deltager 15 herre og 15 damer i spillet om klubmesterskabet

36 til spisning. Medlemmer skal selv betale for mad og drikke. 89 kr. for mad

Alle spiller 3 serier. Herefter går 8 herre og 8 damer videre til trinfinaler

ALLE SKAL spille i klubtøj.

Alle kan deltage i Store PI fællesarrangementer. De kan findes på politisport.dk

Vi beholder de antal baner som i denne sæson til næste år. 13 stk.

Hvis der er mange til træning må vi spille 7 mand om en kugleretur.

Opstartsfest d. 25/8-18

Bestyrelsen opfordre medlemmer til at melde sig til at arrangere fest d. 25/8-18. Tilskud fra klubben er 5000 kr. Resten er egenbetaling.

Anne Nygaard

Sekretær

Afdelingsmødet 13. marts 2018

Referat fra afdelingsmøde d. 13. marts 2018

1.     Valg af dirigent 

2.     Valg af stemmeudvalg

3.     Formandens beretning 

4.     Kassererens beretning om det reviderede regnskab

5.     Fastsættelse af særkontingent

6.     Behandling af indkomne forslag

7.     Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

8.     Eventuelt.

Formanden Lars Jacobsen byd velkommen, efter et godt måltid mad.

Ad 1.  Jørgen Jonassen

Ad 2. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad 3. Formanden informerede om, at beretningen lå på hjemmesiden. Lars supplerede dog med lidt mere til beretningen, hvor han f.eks. takker for at alle i klubben for at være gode til at blive rystet sammen.

Lars fortalte, om at formanden i alle klubber under P.I. ikke mere behøver at være politi. MEN der skal være en politi i bestyrelsen.

Lars har talt med en af halejerne Steen Daugaard, som har givet garanti, dog mundtligt, at hallen også er eksisterende efter sommerferien.

Formanden opfordre medlemmerne at træne i vores klubtrøjer.

Lars sluttede af med at takker for godt samarbejde til bestyrelsen samt spilleudvalget.

Ad 4. Kassereren takker for at alle for at betale til tiden.

Regnskabet ser fint ud. Der var ingen spørgsmål

Ad 5. Særkontingent forbliver uændret.

Ad 6.  Ingen omkomne forslag.

Ad 7. De bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev alle genvalgt.

Ad 8. Anne Marker spørger om hvorfor der kun er 3 kampe pr. halvår i deres række.

Lars svarer, at klubben ikke har indflydelse på hvor mange kampe der spilles i hver række. Det afhænger af hvor mange hold de er tilmeldt.

Bestyrelsen går videre med spørgsmålet, og vender tilbage med svar.

Ole Olesen spørger om hvorfor vi ikke har nogle Mix-hold.

Svar: Det er svært at have mixhold, da de spillere så er låst til dette hold.

Spg: Kan der komme en mail ud inden medlemmet har en dommervagt.

Svar:  Listen med dommervagter ligger på hjemmesiden, og nej det burde ikke være nødvendigt.

Spg: Dommerkurser.

Svar: Bestyrelsen undersøger om nye kurser, og vender tilbage med datoer.

Gl. Bluser blev udbudt til 50 kr. stykket. Betaling via kontonummer

Det blev aftalt at Stoffer hjælper Susanne med herre 1.

Vores Webmaster håber at der er en anden fra klubben som vil overtage hjemmesiden. Han er p.t. ikke medlem af klubben. Lena Dahl vil gerne overtage opgaven.

Mødet blev afsluttet med at Lars takket for et stort fremmøde.

Anne Nygaard

Sekretær

Bestyrelsesreferat 23 Januar 2018

Bestyrelsesmøde 23/1-18

Tilstede: Lars – Claus – Leon – Pia og Anne

Referent :Anne

Store PI

DPM

Afdelingsmøde

Fest

Træningsbluser

Klubmesterskab

Afslutningsfest

Ad 1) Lars har været til møde i Store PI. Klubben skal lave 2 artikler til bladet.

Store PI har generalforsamling d. 8/3-18.

Der er kommet et forslag vedr. formandsposten i pi klubber. Forslaget går ud på, at det ikke behøver at være en politimand/kvinde eller pensioneret politier der SKAL være formand. Hvis bare der er en politimand/kvinde eller pensioneret politier i bestyrelsen.

Afgørelsen vil i blive orienteret om, i et senere referat.

Ad 2) Der er DPM d. 18. april 2018 i Vejle.

Ad 3) Den 13. marts 2018 er der afdelingsmøde i klubben. Indbydelse kommer fra formanden.

Ad 4) Indbydelse til jubilæumsfest 29. marts 2018 kommer i løbet af 14 dage.

Der blev i sidste referat skrevet at der ville være 2 starter, men bestyrelsen har voteret, og besluttet, at der vil blive dannet 4 mandshold (ligeligt fordelt ift. Snit) 4 serier.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

Ad 5) Der henstilles til, at der til træning bliver spillet i klubbluser. Det er store PI som er vores    hovedsponsor, så det er rimeligt, at vi træner i klubbluser.

Ad 6) Klubmesterskab bliver afholdt d. 22. maj 2018 i træningstiden. Indbydelse kommer senere.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

Ad 7) Afslutningsfest er den 26. maj 2018. Indbydelse kommer senere.

Anne Nygaard

Sekretær