Vedtægter gældende for Politiets Bowlingklub

Siden redigeret den 21. maj 2020.


Vedtægter for Politiets – Bowlingklub:

 

 

§ 1

 

Klubbens navn er Politiets Bowlingklub.

Klubben er en afdeling under Politiets Idrætsforening – København.

Klubben blev stiftet den 6. april 1983. Klubbens hjemsted er København.

§ 2

 

Klubbens formål er at varetage interessen for bowling sporten blandt Politiets Idrætsforenings medlemmer, pårørende og andre medlemmer

med de bedst mulige forhold for dyrkelse af idrætsgrenen

§ 3

 

Politiets Bowlingklub er tilknyttet Københavns Bowling Union, med tilknytning til Danmarks Bowling Forbund, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund.

§ 4

 

Personer, der opfylder kravene i Politiets Idrætsforenings love § 3, kan være medlem af Bowlingafdelingen.

Som medlemmer kan optages personer, der er medlem af Politiets Idrætsforening samt deres ægtefæller, samlevere og børn. Endvidere kan der optages andre medlemmer, der forinden skal godkendes af bestyrelsen.

Udmeldelse af afdelingen SKAL ske med mindst 2 mdr. s varsel til den 1. i et kvartal.

§ 5

 

Afdelingens ledelse sker i henhold til Politiets Idrætsforenings love §16.

§ 6

 

Afdelingen afholder ordinært medlemsmøde i første kvartal, indvarsling og dagsorden jfr. Politiets Idrætsforenings love § 16.

Afdelingens højeste myndighed er medlemsmødet.

Det ordinære medlemsmøde skal indeholde dagsorden med følgende fastsatte punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontingenter
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af:

Formand – vælges for 2 år i lige år

Næstformand – vælges for 2 år i ulige år

Kasserer – vælges for 2 år i ulige år

Sekretær – vælges for 2 år i ulige år

Bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år i lige år

Bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år i lige år

Spilleudvalgsformand – vælges for 2 år i ulige år

Spilleudvalgsmedlemmer – vælges for 1 år

Valg af bestyrelsessuppleant – vælges for 1 år

Valg af revisor – vælges for 1 år

Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år

 1. Eventuelt

Ordinært medlemsmøde indvarsles med 3 ugers varsel ved opslag på træningsstedet, samt bekendtgørelse på PI-Københavns hjemmeside, samt afdelingens egen hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være formanden, eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før medlemsmødet.

Forslag på medlemsmøder afgøres, hvor intet andet er anført, ved simpel stemmeflertal.

Afstemning foregår ved almindelig håndsoprækning, men skal dog foregå skriftligt, hvis mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer begærer det.

Valg til tillidsposter i afdelingen kan ske ved fuldmagt.

Til lovændringer kræves 2/3 stemmemajoritet

Stemmeberettigede er afdelingens aktive medlemmer over 18 år. Øvrige medlemmer er taleberettigede.

Ekstraordinært medlemsmøde skal afholdes, når mindst ¼ af den samlede bestyrelse finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden, fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinært medlemsmøde indvarsles med 8 dages varsel.

Ekstraordinært medlemsmøde kan ikke indvarsles i juni eller juli måned.

Ved ekstraordinære medlemsmøder indvarslet, efter medlemmernes begæring, kræves dog, at mindst halvdelen af underskriverne er til stede.

§ 7

 

Den daglige ledelse af afdelingen forestås af en bestyrelse på mindst 3 og op til 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, spilleudvalgsformand, samt bestyrelsesmedlemmer.

Afdelingens bestyrelse vælges i henhold til Politiets Idrætsforenings love § 17.

§ 8

 

Spilleudvalget består, foruden spilleudvalgsformanden, af mindst 2 medlemmer.

 • Stk. 2: Spilleudvalgets opgave er at udtage afdelingens repræsentative hold.
 • Holdene vælger selv holdleder umiddelbart inden hver kamp.
 • Stk. 3: Udvalget er ansvarlige for rettidig tilsigelse af spillerne, så vidt muligt senest 8 dage før kampen skal finde sted.
 • Stk. 4: Holdlederen er ansvarlig for holdet under kampen, samt for afvikling af denne.
 • Stk. 5: Holdlederen indsamler spilleresultater for holdet og videregiver disse til spilleudvalget snarest, og senest førstkommende træningsaften efter kampen.
 • Stk. 6: Afdelingens bestyrelsesmedlemmer har ret til at overvære spilleudvalgsmøderne.

 

§ 9

 

 1. Alle aktive i Bowlingafdelingen er efter 3 års medlemskab pligtige til, ud over at spille på et eller flere af klubbens hold, at yde en indsats for bowlingafdelingen.
 2. Denne indsats kan f.eks. være at stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejde i klubben, kredsen eller Unionen, deltage som dommer i turneringen eller aktivt deltage i f.eks. festudvalg og spilleudvalg.
 3. Hvis et medlem uden, en af bestyrelsen accepteret grund, nægter at opfylde ovenstående, kan bestyrelsen træffe nogle disciplinære forholdsregler.
 4. Disse forholdsregler kan være at nægte spilleren licens betalt af klubben. Nægter spilleren at deltage på et eller flere af klubbens hold, eller nægte tilskud til klubbens arrangementer.

§ 10

 

Tilmelding til stævner og arrangementer, der er godkendt af F.I.Q., DBwF eller KBwU, skal ske ved egen foranstaltning. Tilmelding skal ske i afdelingens navn.

§ 11

Ethvert medlem, der har deltaget i de under § 10 nævnte stævner og arrangementer i anden klubs navn, vil være udelukket for deltagelse i klubmesterskaber i samme sæsonperiode med mindre, der er sket licensskifte til Bowlingafdelingen.

§ 12

 

Der skal spilles i den for klubben godkendte spilledragt ved alle turneringskampe, stævner, officielle arrangementer og klubmesterskaber, dog undtaget for udtagne spillere på repræsentative hold.

 

§ 13

Afdelingens kapital tilvejebringes gennem det af afdelingsmedlemmernes indbetalte særkontingenter, overskud fra stævner, arrangementer m.v.

§ 14

 

Individuelt klubmesterskab kan udskrives af afdelingen. For deltagelse kræves medlemskab af afdelingen i mindst 3 måneder.

 • Stk. 2: Klubmesterskabet afvikles hvert år i maj eller juni, og det spilles over én dag. Der spilles først en indledende runde på 3 serier, hvorefter de 4 bedste eller 8 højeste resultater, alt efter deltagerantal, går videre til finalespillet. Finalen afvikles efter cupsystemet i 1 serie og vinderne er klubmestre.
 • Stk. 3: Der inddeles i dame- og herrerække.
 • Stk. 4: Spilleudvalget forbeholder sig ret til at begrænse antal spillere pr. bane til 3. Såfremt der er flere tilmeldte end der er plads til på reserverede baner med 3 spillere pr. bane, tages klubbens snitliste i brug således, at bedste spillere på dame- og herresiden har førsteret til at deltage i Klubmesterskaberne.
 • Stk. 5: Regler for afvikling af eksterne stævner, kræver desuden godkendelse af Politiets Idrætsforening, respektive K.Bw.U. og DBw.U.

 

§ 15

 

Der kan af afdelingen udsættes præmier efter behov.

§ 16

 

Afdelingens opløsning kan kun ske på et i samme anledning indkaldt ekstraordinært medlemsmøde.

For opløsning kræves ¾ del stemmemajoritet.

Såfremt opløsning vedtages, overgår foreningens formue og øvrige ejendele til Politiets Idrætsforening.

 

Således vedtaget på ordinært medlemsmøde tirsdag den 10. marts 2020.